รศ.ดร. อำนวย แสงโนรี

คณบดีคณะการบริหารและจัดการ

FAM @ KMITL Transform การปรับตัวของคณะบริหารธุรกิจ

คลิกเพื่ออ่านบทความ

ผศ.ดร. วอนชนก ไชยสุนทร

รองคณบดีคณะการบริหารและจัดการ

“FAM” ความลงตัวของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

คลิกเพื่ออ่านบทความ

ดร. ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ

หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ตอบโจทย์ดีมานด์ตลาด

คลิกเพื่ออ่านบทความ

ดร. สรศักดิ์ แตงทอง

ผู้ช่วยคณบดีคณะการบริหารและจัดการ

ทำไมต้องเรียนบริหารธุรกิจ นานาชาติ ลาดกระบัง

คลิกเพื่ออ่านบทความ

 

37 คน

แชร์ให้เพื่อน