การสร้างระบบ QR-Code ในการเข้าระบบการประเมินการให้บริการและการประสานงานวิชาการของเจ้าหน้าที่ภาควิชา และการประเมินการให้คำปรึกษาแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงการให้บริการงานวิชาการแก่นักศึกษาในวิชาโครงการพิเศษ การศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รวมถึง การค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในคณะการบริหารและการจัดการ

     โดยกำหนดแบบฟอร์มการประเมินเพื่อสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของนักศึกษา การประเมินผลการสอน ตลอดจนข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ ฯลฯ มาใช้เป็นแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบสอบถามออนไลน์ จะช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการจัดการเอกสารแบบฟอร์มทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยความสามารถของ Google Docs อีกหนึ่งในบริการของ Google Services ที่เปิดให้ใช้งานนั้น บวกกับ "ความง่าย" ในการใช้งาน และ "การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง" ของระบบที่เรียกว่า QR-Code จึงทำให้ช่วยอำนวยความสะดวก และแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้เป็นอย่างดี

    เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มออนไลน์เข้ามาแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะเข้ามารวมในฐานข้อมูลทันที และยังสามารถดูผลลัพธ์แบบออนไลน์ หรือจะดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ Text, ไฟล์ Excel หรือไฟล์รูปแบบอื่นๆ เพื่อนำไปประมวลผล หรือจัดทำเป็นรายงานต่างๆ ได้ตามต้องการ เช่น การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และการนำผลการประเมินเข้าสู่หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของหลักสูตรต่อไป

จุดประสงค์ของการสร้างระบบ QR-Code

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมการประเมินการให้บริการและการประสานงานวิชาการของเจ้าหน้าที่ และการประเมินการให้คำปรึกษาแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาควิชา คณะการบริหารและจัดการ

2. เพื่อนำผลประเมินไปปรับปรุงการให้บริการงานวิชาการแก่นักศึกษาในวิชาโครงการพิเศษการศึกษาอิสระ การค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาทุกระดับ รวมถึงการนำผลการประเมินเข้าสู่หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของหลักสูตรต่อไป

 

** ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ไฟล์แนบ**

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์
คู่มือการใช้งาน QR CODE 729877
7 คน

แชร์ให้เพื่อน