คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คัดเลือกโดยพิจารณาจากนักเรียนรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรง ดังนี้

 

1. หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตร 4 ปี จำนวนรับ 50 คน

สถานที่เรียน  อาคารเรียนสมเด็จพระเทพฯ (สำหรับหลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  กรุงเทพฯ

ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตรเพื่อประกอบการพิจารณาได้ที่ www.fam.kmitl.ac.th

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้ที่จะสมัครด้วยระบบรับตรงอิสระ จะต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้  กำลังศึกษา หรือ จบการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ

พิจารณาตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้

2.1)  จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษา หรือ กำลังจะจบศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการเรียนการสอนแบบภาษาอังกฤษ (English Program) หลักสูตร MEP, IEP หรือชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นโดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเป็นภาษาอังกฤษบางรายวิชา

2.2)  จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษา หรือ กำลังจะจบการศึกษา จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษารับรอง โดยคาดว่าจะจบการศึกษาภายในเดือน มิถุนายน 2561 โดยไม่มีการพิจารณา GPAX

2.3) กำลังศึกษา หรือผ่านการศึกษา หรือ กำลังจะจบการศึกษา จากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน ได้แก่ จากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาแบบสหรัฐอเมริกา หรือ จากประเทศออสเตรเลีย ประเทศอังกฤษ หรือ ประเทศที่มีระบบการศึกษาแบบอังกฤษ โดยไม่มีการพิจารณา GPAX

2.4) จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษา หรือ กำลังจะจบศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรภาษาไทยในโปรแกรม วิทย์- คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ หรือ ศิลป์-ภาษา (ที่มีทักษะทางการคำนวณ) โดยมีเงื่อนไข อย่างใดอย่างหนึ่งคังต่อไปนี้

        2.4.1 เคยเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ

      2.4.2 หากไม่เคยเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องมีกิจกรรมระหว่างศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาในช่วงปีใดปีหนึ่งได้แก่ การเป็นตัวแทนสถาบันมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นนานาชาติ เช่น การแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ วัฒนธรรมระหว่างประเทศ การแข่งขันใดๆที่ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ หรือ ครอบครัวประกอบธุรกิจที่มีการติดต่อระหว่างประเทศ ประสบการณ์เคยพำนักในต่างประเทศ หรือ ความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ เช่น การพูดในที่สาธารณะ การแสดง อื่นๆ

 

คุณสมบัติอื่นๆ

  • ผู้สมัครที่มีผลคะแนนมาตรฐานการสอบภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์นำเสนอจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
  • นักเรียนโรงเรียนเครือข่าย ( MOU ) กับสถาบัน โรงเรียนสาธิต โรงเรียนหนึ่งร้อยอันดับแรก ในการจัดอันดับของสถาบันต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

แฟ้มแสดงคุณสมบัติ

  • ให้ผู้สมัครสามารถแสดงหลักฐานสอดคล้องกับคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อ 2 อย่างใดอย่างหนึ่ง ในวันสอบสัมภาษณ์ กับคณะกรรมการสอบ จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

 

คุณสมบัติจำเป็น

1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันฯ ได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยู่แล้ว หรือจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

4. เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่าง ๆ

5. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

6. จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท

7. ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

 

3. กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

-รับสมัครทาง www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

วันที่ 2-12 กรกฎาคม 2561

-ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร

วันที่ 2-12 กรกฎาคม 2561

ไม่มีการสอบข้อเขียน

(คัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติข้อ 2 และการสัมภาษณ์ คุณสมบัติอื่นๆ ตามปรากฏในใบสมัครและเอกสารการสมัครศึกษาต่อ)

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

วันที่ 16  กรกฎาคม 2561

-สอบสัมภาษณ์

วันที่ 18  กรกฎาคม 2561

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษา www.reg.kmitl.ac.th

วันที่ 19  กรกฎาคม 2561

- คณะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมายังสำนักทะเบียนฯ เพื่อจัดส่งไปยังทปอ.

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

-รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จสถาบันฯ จะตัดสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ และผลการตัดสินคัดเลือกของคณะการบริหารและจัดการถือเป็นอันสิ้นสุด

 

4. วิธีการรับสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ อัตราค่าสมัครสอบ 500 บาท โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชำระเงินด้วยวิธีอื่นๆ)

 

5. วิธีการคัดเลือก

ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติข้อ 2 และการสัมภาษณ์ คุณสมบัติอื่นๆตามปรากฏในใบสมัครและเอกสารการสมัครศึกษาต่อ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ความตั้งใจในการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) บุคลิกลักษณะที่เหมาะสมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ

***การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือกของคณะถือเป็นที่สิ้นสุด***

 

6. การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเป็นสิทธิ์ชี้ขาดของคณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โดยสำนักทะเบียนและประมวลผลจะเป็นผู้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่  www.reg.kmitl.ac.th

 

7. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามกำหนดเวลาทาง  www.reg.kmitl.ac.th เพื่อแสดงความจำนงเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี-พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

8. การตัดสิทธิ์

     8.1  ผู้ที่ไม่มาสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

   8.2  ผู้ที่ไม่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวัน เวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

   8.3  ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ แล้ว หากยังไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ

 

9.ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะการบริหารและจัดการ ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 40,000 บาท และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

64 คน

แชร์ให้เพื่อน