คณะกรรมการกลั่นกรองวารสารคณะการบริหารเเละจัดการ

กองบรรณาธิการและสารบัญ

  


Current Issue

   

 

Volum 8 No.1 (January-June)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน)

 

   

 

บทความวิจัย (Research Article)


FIFO เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า กรณีศึกษาบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง (FIFO Toward Warehouse Performance Improvement: A Case Study of Automotive Parts Company)

อรณิชา บุตรพรหม, มาริสา ป้อมบุบผา


ส่วนประสมการตลาดบริการและการรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพจังหวัดชลบุรี(SERVICE MARKETING MIX AND CUSTOMERS’ PERCIVED VALUE INFLUENCE TO CUATOMER LOYALTY OF HEALTHY FOOD RESTAURANT CHON BURI PROVINCE)

นางสาวธนพร มหัธธัญญวาณิชย์, ดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ, ผศ.ดร.สมบูรณ์ สาระพัด


การออกแบบเกณฑ์การประเมินและจัดอันดับซัพพลายเออร์ถุงบรรจุภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำในมิติด้านคุณภาพของบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำ ABC ในภาคกลาง(DESIGNING OF SUPPLIER ASSESSMENT AND SUPPLIER RATING OF FISH FEED PACKAGING BAG IN THE QUALITY DIMENSION OF ABC FISH FEED COMPANY IN THE CENTRAL REGION)

ปรียาวดี ผลเอนก, ทิพย์วิมล ทองนันไชย, สิริพร กนกเพ็ช


พฤติกรรมการซื้อขนมกัมมี่เยลลี่ในเขตกรุงเทพมหานคร (Buying Behaviors Of Gummy Jelly In Bangkok)

นริสา สุดปัญญา, ปรเมศร์  อัศวเรืองพิภพ, โอปอล์  สุวรรณเมฆ


พฤติกรรมการซื้อหนังสือการ์ตูนของผู้อ่านในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย (BUYING BEHAVIOR OF CARTOON BOOK OF READERS IN CENTRAL REGION OF THAILAND)

ฉันทพล สุขเสริม, รศ.กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์


การใช้บริการทัวร์ดำน้ำลึกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทย (THE CONSUMING DRIVING OF FOREIGN TOURISTS IN THAILAND)

ฎรินรัตน์ ชั้นพรภักดี, กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์


ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีในการเลือกใช้ แบรนด์รถยนต์เดิมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (MARKETING MIX THAT AFFECTING THE LOYALTY OF THE CONSUMERS FOR SELECTING VEHICLES ORIGINAL BRAND IN BANGKOK)

กมลทิพย์ นามมา, ผศ.ดร. ธนาวุฒิ ประกอบผล


ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพบริการสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินในประเทศไทย (Factors Affecting Service Quality of Digital Terrestrial Television (DTTV) Services in Thailand)

รศ.ดร.อำนวย  เเสงโนรี


ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ ในเขตจังหวัดชลบุรี (ATTITUDES OF CONSUMERS TOWARD ONLINE BUSINESSES AND SERVICES THROUGH ONLINE CHONBURI)

อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน

ภาควิชาบริหารธุกิจและการจัดการ คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง E-mail: kittisak.un@kmitl.ac.th


 

บทความวิชาการ Academic Article


บูชาครู (Respecting Teacher)

อาชารินทร์  แป้นสุข


แนวคิดอนาคตการสื่อสารใหม่ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตจังหวัดสตูล แห่งดินแดนเขตพัฒนาเฉพาะกิจชายแดนใต้ (New Concept of Communication: A lesson from College of Innovation and Management, Songkhla Rajabhat University in the Special Administration Zone in the South Office)

อาชารินทร์ แป้นสุข

 


บทวิจารณ์/บทความปริทัศน์

การทำธุรกิจยุคใหม่ในโลกไร้พรมเเดน

อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน

ภาควิชาบริหารธุกิจและการจัดการ คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง E-mail: kittisak.un@kmitl.ac.th


 

148 คน

แชร์ให้เพื่อน