ข่าวสารและกิจกรรม

แนะนำคณะ

คณะการบริหารและจัดการ

Faculty Administration and Management: ( FAM )

(เขียนโดย รศ.ดร.อำนวย แสงโนรี)

          คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับการจัดตั้งตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหน้า 17 เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 11ง เมื่อ 14 มกราคม 2559 โดยให้มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ทางด้านบริหารธุรกิจและวิทยาการจัดการ รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม คณะการบริหารและจัดการเป็นคณะที่มีการเริ่มต้นและพัฒนามายาวนานมากกว่า 30 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นไทม์ไลน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2526-2559 (ดังภาพด้านล่าง) โดยสามารถแบ่งการพัฒนาการและความเป็นมาของคณะออกเป็นสามช่วง ดังนี้

          ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2526-2552) เป็นช่วงของการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการบริหารและจัดการ ตลอดจนวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งสังกัดในภาควิชาบริหารธุรกิจเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ วท.บ.(บริหารธุรกิจเกษตร) และ วท.บ.(เทคโนโลยีการจัดการ) ต่อมา ปี 2539-2545 ได้พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) และ บธ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) ขึ้น จึงทำให้ภาควิชาดังกล่าวมีหลักสูตรทั้งสิ้น 4 หลักสูตร นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวภาควิชาภาษาและสังคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการในระดับบัณฑิตศึกษา คือ หลักสูตร วท.ม. (วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม) ในปี 2540

          ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2553-2558) เป็นช่วงของการนำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการที่กระจายอยู่ในสองคณะมาร่วมกันในนาม “วิทยาลัยการบริหารและจัดการ (Administration and Management Collage: AMC)” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับการจัดตั้งตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหน้า 69 เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 16ง เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2553 โดยให้มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและวิทยาการจัดการรวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และได้พัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่ใหม่เป็น 3 ระดับ ได้แก่ หลักสูตรปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 3 สาขา (สาขาบริหารอุตสาหรรม สาขาบริหารเทคโนโลยี และสาขาบริหารธุรกิจเกษตร) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

          ช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2559-2560) เป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนลักษณะการดำเนินงานเป็นคณะการบริหารและจัดการ (Faculty of Administration and Management: FAM) เพื่อรองรับการเติบโตและการแข่งขันที่เกิดขึ้น โดยได้พัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยขึ้น ซึ่งในปัจจุบันคณะการบริหารและจัดการมีหลักสูตรทั้งสิ้น 7 หลักสูตร แบ่งออกเป็นสองประเภท คือหลักสูตรทั่วไป 4 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร โดยหลักสูตรทั้งหมดแบ่งเป็นหลักสูตร ปริญญาตรี 3 หลักสูตร และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร ดังภาพต่อไปนี้

       กำหนดแนวนโยบายการดำเนินการบริหารวิทยาลัยการบริหารและจัดการ และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน โดยเสนอแนวนโยบายและแผนงานการบริหารวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ในช่วงวาระการดำรงตำแหน่ง ( 4 ปี ) ดังนี้

 1. วิสัยทัศน์ "ปรับภาพลักษณ์ พัฒนาบัณฑิต ผลิตผลงาน เพื่อทะยานสู่ระดับสากล"
 2. พันธกิจ
  1. สร้างบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการด้านการบริหารและจัดการ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ
  2. วิจัย สั่งสม และบูรณการองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีการบริหาร เพื่อการบริหารและจัดการองค์การสมัยใหม่
  3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบริการวิชาการด้านการบริหารและจัดการ แบบครบวงจร
  4. สร้างเสริมและสืบสานภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรม
  5. บริหารองค์กรแบบธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม พัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
 3. นโยบาย
  1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะการบริหารและจัดการ เน้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บนพื้นฐานทางวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีการบริหาร โดยมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความอดทน ตลอดจนมีจิตสำนึกสาธารณะรู้เท่าทัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลก
  2. สนับสนุนการวิจัยทางด้านการบริหารธุรกิจ เน้นการวิจัยเชิงบูรณการด้านบริหารธุรกิจเกษตร การบริหารเทคโนโลยี และการบริหารอุตสาหกรรม โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการวิจัย กำหนดทิศทางการวิจัย แสวงหาแหล่งทุน เพิ่มเครือข่ายระหว่างองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
  3. ให้บริการวิชาการในด้านบริหารธุรกิจเกษตร การบริหารเทคโนโลยี และการบริหารอุตสาหกรรม โดยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่บูรณการความรู้และบริการวิชาการแบบครบวงจรทั้งการวิจัย การฝึกอบรม และการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญา
  5. สร้างระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นความยุติธรรม การมีส่วนร่วมของบุคลากร และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

รศ.ดร. อำนวย แสงโนรี

ตำแหน่ง: คณบดี
เบอร์โทรศัพท์: 6301
อีเมล: ksamnuay@kmitl.ac.th

รศ.ดร. วิรัช กระแสร์ฉัตร์

เบอร์โทรศัพท์: 6315
อีเมล: kkwirat@kmitl.ac.th

รศ.ดร. วรนารถ แสงมณี

ตำแหน่ง: รองคณบดี
เบอร์โทรศัพท์: 6302
อีเมล: ksworana@gmail.com

รศ.ดร. กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์

เบอร์โทรศัพท์: 6317
อีเมล: kulkanya.na@kmitl.ac.th

รศ. รังสรรค์ โนชัย

เบอร์โทรศัพท์: 6318
อีเมล: knrangsa@kmitl.ac.th

รศ. ศิริจรรยา เครือวิริยะพันธ์

เบอร์โทรศัพท์: 6313
อีเมล: kksirija@kmitl.ac.th

รศ. กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์

เบอร์โทรศัพท์: 6312
อีเมล: katanyu.hi@gmail.com

รศ.ดร. วินัย ปัญจขจรศักดิ์

เบอร์โทรศัพท์: 6339
อีเมล: vinaidba6@gmail.com

ผศ.ดร. อุรสา บัวตะมะ

เบอร์โทรศัพท์: 6316
อีเมล: kburasa@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. มณฑาจุฬา สุวัฒนะดิลก

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดี
เบอร์โทรศัพท์: 6323
อีเมล: ksmontaj@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. โอปอล์ สุวรรณเมฆ

เบอร์โทรศัพท์: 6327
อีเมล: ksopal@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล

ตำแหน่ง: หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจนานาชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 6310
อีเมล: krnuttaw@kmitl.ac.th

รศ.ดร. เทพรัตน์ พิมลเสถียร

เบอร์โทรศัพท์: 6340
อีเมล: thepparat@hotmail.com

ผศ.ดร. ชลิตา ศรีนวล

เบอร์โทรศัพท์: 6326
อีเมล: chalita.srinuan@gmail.com

ผศ.ดร. ธนาวุฒิ ประกอบผล

เบอร์โทรศัพท์: 6338
อีเมล: tanawut_3@yahoo.com

ผศ.ดร. วอนชนก ไชยสุนทร

ตำแหน่ง: รองคณบดี
เบอร์โทรศัพท์: 6314
อีเมล: wornchanok.ch@kmitl.ac.th

ผศ. อภิสิทธิ์ แก้วฉา

ตำแหน่ง: หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์: 6331
อีเมล: kkapisit@kmitl.ac.th

ผศ. ขนิษฐา อุนะรัตน์

เบอร์โทรศัพท์: 6321
อีเมล: kokanitt@kmitl.ac.th

ผศ. สุภาวดี ปัตทวีคงคา

เบอร์โทรศัพท์: 6311
อีเมล: supawadee.pa@kmitl.ac.th

ผศ. ศราวณี พึ่งผู้นำ

เบอร์โทรศัพท์: 6319
อีเมล: kpsarava@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. สามารถ ดีพิจารณ์

เบอร์โทรศัพท์: 6287
อีเมล: drsamart@yahoo.com

ดร. สรศักดิ์ แตงทอง

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดี
เบอร์โทรศัพท์: 6377
อีเมล: ajsorasak@yahoo.com

ผศ.ดร. ภูริศ ศรสรุทร์

เบอร์โทรศัพท์: 6330
อีเมล: puris.s@hotmail.com

ดร. ธีรเวช ทิตย์สีแสง

เบอร์โทรศัพท์: 6337
อีเมล: tteerawet@hotmail.com

ผศ.ดร. สิงหะ ฉวีสุข

ตำแหน่ง: รองคณบดี
เบอร์โทรศัพท์: 6370
อีเมล: singha@it.kmitl.ac.th

ดร. พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์

เบอร์โทรศัพท์: 6341
อีเมล: pornchai.sa@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ

ตำแหน่ง: หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์: 6320
อีเมล: kaporama@kmitl.ac.th

ดร. อภิวรรตน์ กรมเมือง

เบอร์โทรศัพท์: 6378
อีเมล: apiwatkrommuang@gmail.com

ผศ.ดร. สุทธิ สูอำพัน

เบอร์โทรศัพท์: 6376
อีเมล: sutti.so@kmitl.ac.th

ดร. ทัศไนย ปราณี

ตำแหน่ง: รองคณบดี
เบอร์โทรศัพท์: 6303
อีเมล: kptusana@kmitl.ac.th

Mariano Carrera

เบอร์โทรศัพท์: 6342
อีเมล: mariano.ca@kmitl.ac.th

ดร. สุดาพร สาวม่วง

อีเมล: sudaporn_40@yahoo.co.uk

ดร. สุชัญญา สายชนะ

อีเมล: suchanya.sa@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. ชัยชนะ ตีรสุกิตติมา

อีเมล: chaichana.te@kmitl.ac.th

HAMID(DAVID) AGAHI

อีเมล: davidagahi@gmail.com

ดร. กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน

เบอร์โทรศัพท์: 6342
อีเมล: kittisak.un@kmitl.ac.th

ดร. พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์

อีเมล: pornsri.la@kmitl.ac.th

ดร. นันทสารี สุขโต

อีเมล: nsukato@hotmail.com

ดร. ธีรพงษ์ ปิณจีเสคิกุล

อีเมล: teerapong.pin@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์

อีเมล: prapatchon.ja@kmitl.ac.th

ดร.ชนานันต์ สมาหิโต

อีเมล: chananan.sa@kmitl.ac.th

นางสาวพาขวัญ ชูอำไพ

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วน
เบอร์โทรศัพท์: 6305
อีเมล: kcpakwon@kmitl.ac.th

นางศรีสุนันท์ สุขถาวร

ตำแหน่ง: งานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์: 6306
อีเมล: kssrisun@kmitl.ac.th

นางสาวสุมณฑา อ่วมกลัด

ตำแหน่ง: งานสารบรรณ
เบอร์โทรศัพท์: 6322
อีเมล: kosumont@kmitl.ac.th

นายศุภกิจ คงบุญ

ตำแหน่ง: งานกิจการนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์: 6328
อีเมล: supakit.ko@kmitl.ac.th

นางสาวมุจลินท์ ม่วงยาน

ตำแหน่ง: งานประกันคุณภาพและความเสี่ยง
เบอร์โทรศัพท์: 6324
อีเมล: knmujali@kmitl.ac.th

นางสาวอภิสรา อุ่นอบ

ตำแหน่ง: งานวิจัย
เบอร์โทรศัพท์: 6284
อีเมล: aphisara.au@kmitl.ac.th

นายนันทณัฏฐ์ สมุทระกพงศ์

ตำแหน่ง: งานเว็บไซต์และไอที
เบอร์โทรศัพท์: 6343
อีเมล: nantanat.sa@kmitl.ac.th

นายพัชรพงษ์ รุ่นอ๋อย

ตำแหน่ง: งานคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์
เบอร์โทรศัพท์: 6343
อีเมล: phacharapong.ru@kmitl.ac.th

นางระเบียบ พรหมวิหาร

ตำแหน่ง: งานทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เบอร์โทรศัพท์: 6284
อีเมล: kprabieb@gmail.com

นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณรัตน์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์: 6380
อีเมล: plapla.amc@gmail.com

นางสาวปวีณสุดา เดชประเสริฐ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรปริญญาเอก ภาควิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์: 6379
อีเมล: amcpaweensuda@gmail.com

นางสาวกมลวรรณ สวยสุขวิชา

ตำแหน่ง: งานบัณฑิตศึกษา
เบอร์โทรศัพท์: 6283
อีเมล: jibb_pinky@hotmail.com

นางสาวอัญชิกา รำพรรณ์

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์: 6335
อีเมล: anchika.ramphan@gmail.com

นางสาวเมริน มั่นสติ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์: 6378
อีเมล: bluemerin18@gmail.com

นางสาวนันทิดา ทองมณี

ตำแหน่ง: นักวิชาการการเงิน
เบอร์โทรศัพท์: 6307
อีเมล: nantida.th@kmitl.ac.th

นายวรวิทย์ ทีทา

ตำแหน่ง: งานอาคารสถานที่
เบอร์โทรศัพท์: 6378
อีเมล: worawit9135@gmail.com

นางสาวธันยพร มีแต้ม

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์: 6307
อีเมล: tanya.meetaem@gmail.com

นางสาวชุติมา ชัยชนะ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรนานาชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 6002
อีเมล: chaichutima11@gmail.com

นางอรัญญา หวังวิวัฒนา

ตำแหน่ง: เลขาภาควิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์: 6334
อีเมล: arunya.wa@kmitl.ac.th

นายเจตริน ทิพธนาโชติ

ตำแหน่ง: นักวิชาการประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์: 6283
อีเมล: chetarin.th@kmitl.ac.th

นางสาวการัณย์สุดา วราโรจน์ภัคสกุล

ตำแหน่ง: วิเทศน์สัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์: 6002
อีเมล: karansudaljx@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฐภัทร เมธาดำเกิงหิรัญสุข

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์: 6379
อีเมล: methadamkoenghiransuk@gmail.com

นางสาวกรรณิกา รัศมี

ตำแหน่ง: เลขาภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์: 6378
อีเมล: kannika.ra@kmitl.ac.th

นางสาวพิณณลิณย์ วุฒิประเสริฐ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์: 6334
อีเมล: pinnalin39@gmail.com

หลักสูตร

งานวิจัย

งานวิชาการและบริการสังคม

ติดต่อเรา

คณะการบริหารและจัดการ
อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

เบอร์โทรศัพท์ : 02-329-8459-60, 02-3298000 ต่อ 6283
โทรสาร : 02-329-8461
E-mail: pr.fam.kmitl@gmail.com