ข่าวสารและกิจกรรม

แนะนำคณะ

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะการบริหารและจัดการเพื่อคนรุ่นใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียนและโลก
FAM for the next generation to ASEAN and to the world

 

พันธกิจ (Mission)

- พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมีคุณธรรมกำกับความรู้ และมีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
- พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและวิจัยในแนวทางที่ยั่งยืน
- พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรในทุกด้าน เน้นการเพิ่มศักยภาพ สวัสดิการ ความมั่นคง และความก้าวหน้าในวิชาชีพด้วยระบบคุณธรรมและยุติธรรม
- พัฒนาระบบการบริหารคณะการบริหารและจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมที่จะเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
- ประสานความร่วมมือ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันให้มีความเป็น นานาชาติ (International Outlook)

 

 

รศ.ดร. วิรัช กระแสร์ฉัตร์

เบอร์โทรศัพท์: 6315
อีเมล: kkwirat@kmitl.ac.th

รศ.ดร. วรนารถ แสงมณี

อีเมล: ksworana@gmail.com

รศ.ดร. กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์

เบอร์โทรศัพท์: 6317
อีเมล: kulkanya.na@kmitl.ac.th

รศ. รังสรรค์ โนชัย

เบอร์โทรศัพท์: 6318
อีเมล: knrangsa@kmitl.ac.th

รศ. ศิริจรรยา เครือวิริยะพันธ์

เบอร์โทรศัพท์: 6313
อีเมล: kksirija@kmitl.ac.th

รศ. กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์

เบอร์โทรศัพท์: 6312
อีเมล: katanyu.hi@gmail.com

รศ.ดร. วินัย ปัญจขจรศักดิ์

เบอร์โทรศัพท์: 6339
อีเมล: vinaidba6@gmail.com

ผศ.ดร. อุรสา บัวตะมะ

เบอร์โทรศัพท์: 6316
อีเมล: kburasa@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. มณฑาจุฬา สุวัฒนะดิลก

เบอร์โทรศัพท์: 6323
อีเมล: ksmontaj@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. โอปอล์ สุวรรณเมฆ

เบอร์โทรศัพท์: 6327
อีเมล: ksopal@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล

เบอร์โทรศัพท์: 6310
อีเมล: krnuttaw@kmitl.ac.th

รศ.ดร. เทพรัตน์ พิมลเสถียร

เบอร์โทรศัพท์: 6340
อีเมล: thepparat@hotmail.com

ผศ.ดร. ชลิตา ศรีนวล

เบอร์โทรศัพท์: 6326
อีเมล: chalita.srinuan@gmail.com

ผศ.ดร. ธนาวุฒิ ประกอบผล

เบอร์โทรศัพท์: 6338
อีเมล: tanawut_3@yahoo.com

ผศ.ดร. วอนชนก ไชยสุนทร

เบอร์โทรศัพท์: 6314
อีเมล: wornchanok.ch@kmitl.ac.th

ผศ. อภิสิทธิ์ แก้วฉา

เบอร์โทรศัพท์: 6331
อีเมล: kkapisit@kmitl.ac.th

ผศ. ขนิษฐา อุนะรัตน์

เบอร์โทรศัพท์: 6321
อีเมล: kokanitt@kmitl.ac.th

ผศ. สุภาวดี ปัตทวีคงคา

เบอร์โทรศัพท์: 6311
อีเมล: supawadee.pa@kmitl.ac.th

ผศ. ศราวณี พึ่งผู้นำ

เบอร์โทรศัพท์: 6319
อีเมล: kpsarava@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. สามารถ ดีพิจารณ์

เบอร์โทรศัพท์: 6287
อีเมล: drsamart@yahoo.com

ดร. สรศักดิ์ แตงทอง

เบอร์โทรศัพท์: 6377
อีเมล: ajsorasak@yahoo.com

ผศ.ดร. ภูริศ ศรสรุทร์

เบอร์โทรศัพท์: 6330
อีเมล: puris.s@hotmail.com

ดร. ธีรเวช ทิตย์สีแสง

เบอร์โทรศัพท์: 6337
อีเมล: tteerawet@hotmail.com

ผศ.ดร. สิงหะ ฉวีสุข

เบอร์โทรศัพท์: 6370
อีเมล: singha@it.kmitl.ac.th

ดร. พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์

เบอร์โทรศัพท์: 6341
อีเมล: pornchai.sa@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ

เบอร์โทรศัพท์: 6320
อีเมล: kaporama@kmitl.ac.th

ดร. อภิวรรตน์ กรมเมือง

เบอร์โทรศัพท์: 6378
อีเมล: apiwatkrommuang@gmail.com

ผศ.ดร. สุทธิ สูอำพัน

เบอร์โทรศัพท์: 6376
อีเมล: sutti.so@kmitl.ac.th

ดร. ทัศไนย ปราณี

เบอร์โทรศัพท์: 6303
อีเมล: kptusana@kmitl.ac.th

Mariano Carrera

เบอร์โทรศัพท์: 6342
อีเมล: mariano.ca@kmitl.ac.th

ดร. สุดาพร สาวม่วง

อีเมล: sudaporn_40@yahoo.co.uk

ดร. สุชัญญา สายชนะ

อีเมล: suchanya.sa@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. ชัยชนะ ตีรสุกิตติมา

อีเมล: chaichana.te@kmitl.ac.th

HAMID(DAVID) AGAHI

อีเมล: davidagahi@gmail.com

ดร. กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน

เบอร์โทรศัพท์: 6342
อีเมล: kittisak.un@kmitl.ac.th

ดร. พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์

อีเมล: pornsri.la@kmitl.ac.th

ดร. นันทสารี สุขโต

อีเมล: nsukato@hotmail.com

ดร. ธีรพงษ์ ปิณจีเสคิกุล

อีเมล: teerapong.pin@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์

อีเมล: prapatchon.ja@kmitl.ac.th

ดร.ชนานันต์ สมาหิโต

อีเมล: chananan.sa@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. กฤช จรินโท

อีเมล: krit.dba1@gmail.com

ดร.วิกรม อาฮูยา

อีเมล: vikram.ahu@gmail.com

ผศ.ดร.ธำรงค์ เมฆโหรา

อีเมล: thammekhora@gmail.com

นางสาวพาขวัญ ชูอำไพ

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วน
เบอร์โทรศัพท์: 6305
อีเมล: kcpakwon@kmitl.ac.th

นางศรีสุนันท์ สุขถาวร

ตำแหน่ง: งานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์: 6306
อีเมล: kssrisun@kmitl.ac.th

นางสาวสุมณฑา อ่วมกลัด

ตำแหน่ง: งานสารบรรณ
เบอร์โทรศัพท์: 6322
อีเมล: kosumont@kmitl.ac.th

นายศุภกิจ คงบุญ

ตำแหน่ง: งานกิจการนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์: 6328
อีเมล: supakit.ko@kmitl.ac.th

นางสาวมุจลินท์ ม่วงยาน

ตำแหน่ง: งานประกันคุณภาพและความเสี่ยง
เบอร์โทรศัพท์: 6324
อีเมล: knmujali@kmitl.ac.th

นางสาวอภิสรา อุ่นอบ

ตำแหน่ง: งานวิจัย
เบอร์โทรศัพท์: 6284
อีเมล: aphisara.au@kmitl.ac.th

นายนันทณัฏฐ์ สมุทระกพงศ์

ตำแหน่ง: งานเว็บไซต์และไอที
เบอร์โทรศัพท์: 6343
อีเมล: nantanat.sa@kmitl.ac.th

นายพัชรพงษ์ รุ่นอ๋อย

ตำแหน่ง: งานคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์
เบอร์โทรศัพท์: 6343
อีเมล: phacharapong.ru@kmitl.ac.th

นางระเบียบ พรหมวิหาร

ตำแหน่ง: งานทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เบอร์โทรศัพท์: 6284
อีเมล: kprabieb@gmail.com

นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณรัตน์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์: 6380
อีเมล: plapla.amc@gmail.com

นางสาวปวีณสุดา เดชประเสริฐ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรปริญญาเอก ภาควิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์: 6379
อีเมล: amcpaweensuda@gmail.com

นางสาวกมลวรรณ สวยสุขวิชา

ตำแหน่ง: งานบัณฑิตศึกษา
เบอร์โทรศัพท์: 6283
อีเมล: jibb_pinky@hotmail.com

นางสาวอัญชิกา รำพรรณ์

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์: 6335
อีเมล: anchika.ramphan@gmail.com

นางสาวเมริน มั่นสติ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์: 6378
อีเมล: bluemerin18@gmail.com

นางสาวนันทิดา ทองมณี

ตำแหน่ง: นักวิชาการการเงิน
เบอร์โทรศัพท์: 6307
อีเมล: nantida.th@kmitl.ac.th

นายวรวิทย์ ทีทา

ตำแหน่ง: งานอาคารสถานที่
เบอร์โทรศัพท์: 6378
อีเมล: worawit9135@gmail.com

นางสาวธันยพร มีแต้ม

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์: 6307
อีเมล: tanya.meetaem@gmail.com

นางสาวชุติมา ชัยชนะ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรนานาชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 6002
อีเมล: chaichutima11@gmail.com

นางอรัญญา หวังวิวัฒนา

ตำแหน่ง: เลขาภาควิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์: 6334
อีเมล: arunya.wa@kmitl.ac.th

นายเจตริน ทิพธนาโชติ

ตำแหน่ง: นักวิชาการประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์: 6283
อีเมล: chetarin.th@kmitl.ac.th

นางสาวการัณย์สุดา วราโรจน์ภัคสกุล

ตำแหน่ง: วิเทศน์สัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์: 6002
อีเมล: karansudaljx@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฐภัทร เมธาดำเกิงหิรัญสุข

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์: 6379
อีเมล: methadamkoenghiransuk@gmail.com

นางสาวกรรณิกา รัศมี

ตำแหน่ง: เลขาภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์: 6378
อีเมล: kannika.ra@kmitl.ac.th

นางสาวพิณณลิณย์ วุฒิประเสริฐ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์: 6334
อีเมล: pinnalin39@gmail.com

หลักสูตร

งานวิจัย

งานวิชาการและบริการสังคม

ติดต่อเรา

คณะการบริหารและจัดการ
อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

เบอร์โทรศัพท์ : 02-329-8459-60, 02-3298000 ต่อ 6283
โทรสาร : 02-329-8461
E-mail: pr.fam.kmitl@gmail.com