ข่าวสารและกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

แนะนำคณะ

ประวัติความเป็นมา
คณะการบริหารและจัดการ

Faculty Administration and Management: ( FAM )
(เขียนโดย รศ.ดร.อำนวย แสงโนรี)

คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับการจัดตั้งตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหน้า 17 เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 11ง เมื่อ 14 มกราคม 2559 โดยให้มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ทางด้านบริหารธุรกิจและวิทยาการจัดการ รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม คณะการบริหารและจัดการเป็นคณะที่มีการเริ่มต้นและพัฒนามายาวนานมากกว่า 30 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นไทม์ไลน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2556-2559 (ดังภาพด้านล่าง) โดยสามารถแบ่งการพัฒนาการและความเป็นมาของคณะออกเป็นสามช่วง ดังนี้

    ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2526-2552) เป็นช่วงของการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการบริหารและจัดการ ตลอดจนวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งสังกัดในภาควิชาบริหารธุรกิจเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ วท.บ.(บริหารธุรกิจเกษตร) และ วท.บ.(เทคโนโลยีการจัดการ) ต่อมา ปี 2539-2545 ได้พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) และ บธ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) ขึ้น จึงทำให้ภาควิชาดังกล่าวมีหลักสูตรทั้งสิ้น 4 หลักสูตร นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวภาควิชาภาษาและสังคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการในระดับบัณฑิตศึกษา คือ หลักสูตร วท.ม. (วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม) ในปี 2540
    ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2553-2558) เป็นช่วงของการนำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการที่กระจายอยู่ในสองคณะมาร่วมกันในนาม “วิทยาลัยการบริหารและจัดการ (Administration and Management Collage: AMC)” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับการจัดตั้งตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหน้า 69 เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 16ง เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2553 โดยให้มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและวิทยาการจัดการรวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และได้พัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่ใหม่เป็น 3 ระดับ ได้แก่ หลักสูตรปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 3 สาขา (สาขาบริหารอุตสาหรรม สาขาบริหารเทคโนโลยี และสาขาบริหารธุรกิจเกษตร) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
    ช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2559-2560) เป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนลักษณะการดำเนินงานเป็นคณะการบริหารและจัดการ (Faculty of Administration and Management: FAM) เพื่อรองรับการเติบโตและการแข่งขันที่เกิดขึ้น โดยได้พัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยขึ้น ซึ่งในปัจจุบันคณะการบริหารและจัดการมีหลักสูตรทั้งสิ้น 7 หลักสูตร แบ่งออกเป็นสองประเภท คือหลักสูตรทั่วไป 4 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร โดยหลักสูตรทั้งหมดแบ่งเป็นหลักสูตร ปริญญาตรี 3 หลักสูตร และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร ดังภาพต่อไปนี้


โลโก้คณะ

PNG   PSD

PNG   PSD

ดอกไม้ประจำคณะ

ดอกเฟื่องฟ้า

สีประจำคณะ

สีฟ้า

 

 

 

ผศ.ดร. สุดาพร สาวม่วง

ตำแหน่ง: คณบดี
เบอร์โทรศัพท์: 6001
อีเมล: sudaporn_40@yahoo.co.uk

รศ.ดร. วิรัช กระแสร์ฉัตร์

เบอร์โทรศัพท์: 6315
อีเมล: kkwirat@kmitl.ac.th

รศ.ดร. วรนารถ แสงมณี

อีเมล: ksworana@gmail.com

รศ.ดร. กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์

เบอร์โทรศัพท์: 6317
อีเมล: kulkanya.na@kmitl.ac.th

รศ. รังสรรค์ โนชัย

เบอร์โทรศัพท์: 6318
อีเมล: knrangsa@kmitl.ac.th

รศ. ศิริจรรยา เครือวิริยะพันธ์

เบอร์โทรศัพท์: 6313
อีเมล: kksirija@kmitl.ac.th

รศ. กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์

เบอร์โทรศัพท์: 6312
อีเมล: katanyu.hi@gmail.com

รศ.ดร. วินัย ปัญจขจรศักดิ์

เบอร์โทรศัพท์: 6339
อีเมล: vinaidba6@gmail.com

ผศ.ดร. อุรสา บัวตะมะ

เบอร์โทรศัพท์: 6316
อีเมล: kburasa@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. มณฑาจุฬา สุวัฒนะดิลก

เบอร์โทรศัพท์: 6323
อีเมล: ksmontaj@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. โอปอล์ สุวรรณเมฆ

เบอร์โทรศัพท์: 6327
อีเมล: ksopal@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล

เบอร์โทรศัพท์: 6310
อีเมล: kungnr5@yahoo.com

รศ.ดร. เทพรัตน์ พิมลเสถียร

เบอร์โทรศัพท์: 6340
อีเมล: thepparat@hotmail.com

ผศ.ดร. ชลิตา ศรีนวล

เบอร์โทรศัพท์: 6326
อีเมล: chalita.srinuan@gmail.com

ผศ.ดร. ธนาวุฒิ ประกอบผล

เบอร์โทรศัพท์: 6338
อีเมล: tanawut_3@yahoo.com

ผศ.ดร. วอนชนก ไชยสุนทร

เบอร์โทรศัพท์: 6314
อีเมล: wornchanok.ch@kmitl.ac.th

ผศ. ขนิษฐา อุนะรัตน์

เบอร์โทรศัพท์: 6321
อีเมล: kokanitt@kmitl.ac.th

ผศ. สุภาวดี ปัตทวีคงคา

เบอร์โทรศัพท์: 6311
อีเมล: supawadee.pa@kmitl.ac.th

ผศ. ศราวณี พึ่งผู้นำ

เบอร์โทรศัพท์: 6319
อีเมล: kpsarava@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. สามารถ ดีพิจารณ์

เบอร์โทรศัพท์: 6287
อีเมล: drsamart@yahoo.com

ผศ.ดร. สรศักดิ์ แตงทอง

เบอร์โทรศัพท์: 6377
อีเมล: ajsorasak@yahoo.com

ผศ.ดร. ภูริศ ศรสรุทร์

เบอร์โทรศัพท์: 6330
อีเมล: puris.s@hotmail.com

ดร. ธีรเวช ทิตย์สีแสง

เบอร์โทรศัพท์: 6337
อีเมล: tteerawet@hotmail.com

ผศ.ดร. สิงหะ ฉวีสุข

เบอร์โทรศัพท์: 6370
อีเมล: singha@it.kmitl.ac.th

ผศ.ดร. พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์

เบอร์โทรศัพท์: 6341
อีเมล: pornchai.sa@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ

เบอร์โทรศัพท์: 6320
อีเมล: kaporama@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. อภิวรรตน์ กรมเมือง

เบอร์โทรศัพท์: 6378
อีเมล: apiwatkrommuang@gmail.com

ผศ.ดร. สุทธิ สูอำพัน

เบอร์โทรศัพท์: 6376
อีเมล: sutti.so@kmitl.ac.th

ดร. ทัศไนย ปราณี

เบอร์โทรศัพท์: 6303
อีเมล: kptusana@gmail.com

Dr. Mariano Carrera

เบอร์โทรศัพท์: 6342
อีเมล: mariano.ca@kmitl.ac.th

ดร. สุชัญญา สายชนะ

อีเมล: suchanya.sa@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. ชัยชนะ ตีรสุกิตติมา

อีเมล: chaichana.te@kmitl.ac.th

Dr. HAMID(DAVID) AGAHI

อีเมล: davidagahi@gmail.com

ดร. พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์

อีเมล: pornsri.la@kmitl.ac.th

ดร.ชนานันต์ สมาหิโต

เบอร์โทรศัพท์: 6342
อีเมล: chananan.sa@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. กฤช จรินโท

เบอร์โทรศัพท์: 6342
อีเมล: krit.dba1@gmail.com

ดร.วิกรม อาฮูยา

อีเมล: vikram.ahu@gmail.com

ผศ.ดร.ธำรงค์ เมฆโหรา

อีเมล: thammekhora@gmail.com

ดร.ธเนส เตชะเสน

อีเมล: tanes.ta@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. ฉัตรชัย ฉัตรปุณญกุล

อีเมล: chatchai.ch@kmitl.ac.th

Mr.Navidreza Ahadi

อีเมล: kmitl.bkk@gmail.com

ดร. สุวัจน์ ด่านสมบูรณ์

อีเมล: suwaj.da@kmitl.ac.th

นางสาวพาขวัญ ชูอำไพ

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วน
เบอร์โทรศัพท์: 6305
อีเมล: kcpakwon@kmitl.ac.th

นางศรีสุนันท์ สุขถาวร

ตำแหน่ง: งานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์: 6306
อีเมล: kssrisun@kmitl.ac.th

นางสาวสุมณฑา อ่วมกลัด

ตำแหน่ง: งานสารบรรณ
เบอร์โทรศัพท์: 6322
อีเมล: sumonta.ou@kmitl.ac.th

นายศุภกิจ คงบุญ

ตำแหน่ง: งานกิจการนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์: 6328
อีเมล: supakit.ko@kmitl.ac.th

นางสาวมุจลินท์ ม่วงยาน

ตำแหน่ง: งานประกันคุณภาพและความเสี่ยง
เบอร์โทรศัพท์: 6324
อีเมล: knmujali@kmitl.ac.th

นางสาวอภิสรา อุ่นอบ

ตำแหน่ง: งานวิจัย
เบอร์โทรศัพท์: 6378
อีเมล: aphisara.au@kmitl.ac.th

นายนันทณัฏฐ์ สมุทระกพงศ์

ตำแหน่ง: งานเว็บไซต์และไอที
เบอร์โทรศัพท์: 6343
อีเมล: nantanat.sa@kmitl.ac.th

นายพัชรพงษ์ รุ่นอ๋อย

ตำแหน่ง: งานคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์
เบอร์โทรศัพท์: 6343
อีเมล: phacharapong.ru@kmitl.ac.th

นางระเบียบ พรหมวิหาร

ตำแหน่ง: งานทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เบอร์โทรศัพท์: 6284
อีเมล: kprabieb@gmail.com

นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณรัตน์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์: 6380
อีเมล: plapla.amc@gmail.com

นางสาวปวีณสุดา เดชประเสริฐ

ตำแหน่ง: งานบัณฑิตศึกษา
เบอร์โทรศัพท์: 6283
อีเมล: amcpaweensuda@gmail.com

นางสาวกมลวรรณ สวยสุขวิชา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์: 6379
อีเมล: jibb_pinky@hotmail.com

นางสาวอัญชิกา รำพรรณ์

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์: 6335
อีเมล: anchika.ramphan@gmail.com

นางสาวเมริน มั่นสติ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์: 6378
อีเมล: bluemerin18@gmail.com

นางสาวนันทิดา ทองมณี

ตำแหน่ง: นักวิชาการการเงิน
เบอร์โทรศัพท์: 6307
อีเมล: nantida.th@kmitl.ac.th

นายวรวิทย์ ทีทา

ตำแหน่ง: งานอาคารสถานที่
เบอร์โทรศัพท์: 6328
อีเมล: worawit9135@gmail.com

นางสาวธันยพร มีแต้ม

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์: 6307
อีเมล: tanyaporn.me@kmitl.ac.th

นางสาวชุติมา ชัยชนะ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรนานาชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 6002
อีเมล: chaichutima11@gmail.com

นายเจตริน ทิพธนาโชติ

ตำแหน่ง: นักวิชาการประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์: 6283
อีเมล: chetarin.th@kmitl.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฐภัทร เมธาดำเกิงหิรัญสุข

ตำแหน่ง: เลขาภาควิชาบริหารธุรกิจนานาชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 6002
อีเมล: methadamkoenghiransuk@gmail.com

นางสาวพิณณลิณย์ วุฒิประเสริฐ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์: 6380
อีเมล: pinnalin39@gmail.com

นายณัฏฐพงศ์ธร สร้อยคำ

ตำแหน่ง: นักวิเทศน์สัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์: 6002
อีเมล: natsoikam1996@gmail.com

นายปาณัสม์ ทันมุข

ตำแหน่ง: งานอาคารสถานที่
เบอร์โทรศัพท์: 6328
อีเมล: j.zixga@hotmail.com

นางสาวสิริกร คันโธ

ตำแหน่ง: เลขาภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์: 6378
อีเมล: Sirikorn.kantho@gmail.co

นางสาววริฏฐา ปานเพ็ง

ตำแหน่ง: งานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์: 6379
อีเมล: waritha.pa@kmitl.ac.th

นางสาวลีลาพรรษ์ ย้อยสวัสดิ์

ตำแหน่ง: เลขาภาควิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์: 6380
อีเมล: LEELAPHUN.YO@KMITL.AC.TH

นางสาวกานต์พิชชา อสัมภิณวงศ์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรนานาชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 6002
อีเมล: kakanpich@gmail.com

หลักสูตร

งานวิจัย

งานวิชาการและบริการสังคม

ติดต่อเรา

คณะการบริหารและจัดการ
อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

เบอร์โทรศัพท์ : 02-329-8459-60, 02-3298000 ต่อ 6283
โทรสาร : 02-329-8461
E-mail: pr.fam.kmitl@gmail.com