Event Calendar

View all

News & Events

View all

Online Services

About Us

คณะการบริหารและจัดการ

Faculty Administration and Management: ( FAM )

(เขียนโดย รศ.ดร.อำนวย แสงโนรี)

          คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับการจัดตั้งตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหน้า 17 เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 11ง เมื่อ 14 มกราคม 2559 โดยให้มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ทางด้านบริหารธุรกิจและวิทยาการจัดการ รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม คณะการบริหารและจัดการเป็นคณะที่มีการเริ่มต้นและพัฒนามายาวนานมากกว่า 30 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นไทม์ไลน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2526-2559 (ดังภาพด้านล่าง) โดยสามารถแบ่งการพัฒนาการและความเป็นมาของคณะออกเป็นสามช่วง ดังนี้

          ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2526-2552) เป็นช่วงของการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการบริหารและจัดการ ตลอดจนวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งสังกัดในภาควิชาบริหารธุรกิจเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ วท.บ.(บริหารธุรกิจเกษตร) และ วท.บ.(เทคโนโลยีการจัดการ) ต่อมา ปี 2539-2545 ได้พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) และ บธ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) ขึ้น จึงทำให้ภาควิชาดังกล่าวมีหลักสูตรทั้งสิ้น 4 หลักสูตร นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวภาควิชาภาษาและสังคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการในระดับบัณฑิตศึกษา คือ หลักสูตร วท.ม. (วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม) ในปี 2540

          ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2553-2558) เป็นช่วงของการนำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการที่กระจายอยู่ในสองคณะมาร่วมกันในนาม “วิทยาลัยการบริหารและจัดการ (Administration and Management Collage: AMC)” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับการจัดตั้งตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหน้า 69 เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 16ง เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2553 โดยให้มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและวิทยาการจัดการรวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และได้พัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่ใหม่เป็น 3 ระดับ ได้แก่ หลักสูตรปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 3 สาขา (สาขาบริหารอุตสาหรรม สาขาบริหารเทคโนโลยี และสาขาบริหารธุรกิจเกษตร) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

          ช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2559-2560) เป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนลักษณะการดำเนินงานเป็นคณะการบริหารและจัดการ (Faculty of Administration and Management: FAM) เพื่อรองรับการเติบโตและการแข่งขันที่เกิดขึ้น โดยได้พัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยขึ้น ซึ่งในปัจจุบันคณะการบริหารและจัดการมีหลักสูตรทั้งสิ้น 7 หลักสูตร แบ่งออกเป็นสองประเภท คือหลักสูตรทั่วไป 4 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร โดยหลักสูตรทั้งหมดแบ่งเป็นหลักสูตร ปริญญาตรี 3 หลักสูตร และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร ดังภาพต่อไปนี้

กำหนดแนวนโยบายการดำเนินการบริหารวิทยาลัยการบริหารและจัดการ และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน โดยเสนอแนวนโยบายและแผนงานการบริหารวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ในช่วงวาระการดำรงตำแหน่ง ( 4 ปี ) ดังนี้

 1. วิสัยทัศน์ "ปรับภาพลักษณ์ พัฒนาบัณฑิต ผลิตผลงาน เพื่อทะยานสู่ระดับสากล"
 2. พันธกิจ
  1. สร้างบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการด้านการบริหารและจัดการ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ
  2. วิจัย สั่งสม และบูรณการองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีการบริหาร เพื่อการบริหารและจัดการองค์การสมัยใหม่
  3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบริการวิชาการด้านการบริหารและจัดการ แบบครบวงจร
  4. สร้างเสริมและสืบสานภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรม
  5. บริหารองค์กรแบบธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม พัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
 3. นโยบาย
  1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะการบริหารและจัดการ เน้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บนพื้นฐานทางวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีการบริหาร โดยมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความอดทน ตลอดจนมีจิตสำนึกสาธารณะรู้เท่าทัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลก
  2. สนับสนุนการวิจัยทางด้านการบริหารธุรกิจ เน้นการวิจัยเชิงบูรณการด้านบริหารธุรกิจเกษตร การบริหารเทคโนโลยี และการบริหารอุตสาหกรรม โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการวิจัย กำหนดทิศทางการวิจัย แสวงหาแหล่งทุน เพิ่มเครือข่ายระหว่างองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
  3. ให้บริการวิชาการในด้านบริหารธุรกิจเกษตร การบริหารเทคโนโลยี และการบริหารอุตสาหกรรม โดยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่บูรณการความรู้และบริการวิชาการแบบครบวงจรทั้งการวิจัย การฝึกอบรม และการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญา
  5. สร้างระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นความยุติธรรม การมีส่วนร่วมของบุคลากร และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

Assoc.Prof.Dr. Amnuay Saengnoree

Position: Dean
Tel: 6301
Email: ksamnuay@kmitl.ac.th

Assoc.Prof.Dr. Wirat Krasachat

Tel: 6315
Email: kkwirat@kmitl.ac.th

Assoc.Prof.Dr. Woranat Sangmanee

Position: Vice-Dean
Tel: 6302
Email: ksworana@gmail.com

Assoc.Prof.Dr. Kulkanya Napompech

Tel: 6317
Email: kulkanya.na@kmitl.ac.th

Assoc.Prof. Rangsan Nochai

Tel: 6318
Email: knrangsa@kmitl.ac.th

Assoc.Prof. Sirijanya Kuawiriyapan

Tel: 6313
Email: kksirija@kmitl.ac.th

Assoc.Prof. Katanyu Hiransomboon

Tel: 6312
Email: katanyu.hi@gmail.com

Assoc.Prof.DR. Winai Panjakhajornsak

Tel: 6339
Email: vinaidba6@gmail.com

Asst.Prof.Dr. Urasa Buatama

Tel: 6316
Email: kburasa@kmitl.ac.th

Asst.Prof.Dr. Montajula Suvattanadilok

Position: Assistant Dean
Tel: 6323
Email: ksmontaj@kmitl.ac.th

Asst.Prof.Dr. Opal Suwunnamek

Tel: 6327
Email: ksopal@kmitl.ac.th

Asst.Prof.Dr. Nutthawut Rojniruntikul

Position: Head of Department
Tel: 6310
Email: krnuttaw@kmitl.ac.th

Assoc.Prof.Dr. Thepparat Pimolsathean

Tel: 6340
Email: thepparat@hotmail.com

Asst.Prof.Dr. Chalita Srinuan

Tel: 6326
Email: chalita.srinuan@gmail.com

Asst.Prof. Dr. Tanawut Prakobphon

Tel: 6338
Email: tanawut_3@yahoo.com

Asst.Prof.Dr. Wornchanok Chaiyasoonthorn

Position: Assistant Dean
Tel: 6314
Email: wornchanok.ch@kmitl.ac.th

Asst.Prof. Apisit Kaewcha

Position: Head of Department
Tel: 6331
Email: kkapisit@kmitl.ac.th

Asst.Prof. Kanitta Ounarat

Tel: 6321
Email: kokanitt@kmitl.ac.th

Asst.Prof.Supawadee Pattweekongka

Tel: 6311
Email: supawadee.pa@kmitl.ac.th

Asst.Prof. Saravanee Phuengpunum

Tel: 6319
Email: kpsarava@kmitl.ac.th

Asst.Prof. Dr. Samart Deepijan

Tel: 6287
Email: drsamart@yahoo.com

Dr. Sorasak Tangthong

Position: Assistant Dean
Tel: 6377
Email: ajsorasak@yahoo.com

Asst.Prof.Dr. Puris Sornsarut

Tel: 6330
Email: puris.s@hotmail.com

Dr. Teerawet Titseesang

Tel: 6337
Email: tteerawet@hotmail.com

Asst.Prof.Dr. Singha Chaweesuk

Position: Vice-Dean
Tel: 6370
Email: singha@it.kmitl.ac.th

Dr. Pornchai Sakdanuwatwong

Tel: 6341
Email: pornchai.sa@kmitl.ac.th

Asst.Prof.Dr. Poramate Asawaruangpipop

Position: หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
Tel: 6320
Email: kaporama@kmitl.ac.th

Dr. Apiwat Krommuang

Tel: 6378
Email: apiwatkrommuang@gmail.com

Asst.Prof. Dr.Sutti Sooampan

Tel: 6376
Email: sutti.so@kmitl.ac.th

Tusanai Pranee

Position: Vice-Dean
Tel: 6303
Email: kptusana@kmitl.ac.th

Mariano Carrera

Tel: 6342
Email: mariano.ca@kmitl.ac.th

Dr. Sudaporn Sawmong

Email: sudaporn_40@yahoo.co.uk

Dr. Suchanya Saichana

Email: suchanya.sa@kmitl.ac.th

Asst.Prof. Dr. Chaichana Teerasukittima

Email: chaichana.te@kmitl.ac.th

HAMID(DAVID) AGAHI

Email: davidagahi@gmail.com

ดร. กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน

Tel: 6342
Email: kittisak.un@kmitl.ac.th

Dr. Pornsri Laurujisawat

Email: pornsri.la@kmitl.ac.th

ดร. นันทสารี สุขโต

Email: nsukato@hotmail.com

ดร. ธีรพงษ์ ปิณจีเสคิกุล

Email: teerapong.pin@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์

Email: prapatchon.ja@kmitl.ac.th

ดร.ชนานันต์ สมาหิโต

Email: chananan.sa@kmitl.ac.th

Phakhwan Chooamphi

Position: Director
Tel: 6305
Email: kcpakwon@kmitl.ac.th

Srisunan Sukthaworn

Position: Administrative Officer
Tel: 6306
Email: kssrisun@kmitl.ac.th

Sumonta Oumklad

Position: Administrative Officer
Tel: 6322
Email: kosumont@kmitl.ac.th

Suppakij Kongboon

Position: Academic Service Officer
Tel: 6328
Email: supakit.ko@kmitl.ac.th

Mujalin Mungyan

Position: Academic Service Officer
Tel: 6324
Email: knmujali@kmitl.ac.th

Aphisara Ounop

Position: Academic Service Officer
Tel: 6284
Email: aphisara.au@kmitl.ac.th

Nantanat Samutragaphong

Position: Computer Technical Officer
Tel: 6343
Email: nantanat.sa@kmitl.ac.th

Phacharaphong Runoil

Position: Computer Technical Officer
Tel: 6343
Email: phacharapong.ru@kmitl.ac.th

Rabieb Promviharn

Position: Academic Service Officer
Tel: 6284
Email: kprabieb@gmail.com

Rattanaporn Suwanrath

Position: Academic Service Officer
Tel: 6380
Email: plapla.amc@gmail.com

Paweensuda Dechaprasert

Position: Academic Service Officer
Tel: 6379
Email: amcpaweensuda@gmail.com

Kamolwan Suaysukvicha

Position: Academic Service Officer
Tel: 6283
Email: jibb_pinky@hotmail.com

Anchika Ramphan

Position: Planning and Policy Analysis Officer
Tel: 6335
Email: anchika.ramphan@gmail.com

Merin mansati

Position: Academic Service Officer
Tel: 6378
Email: bluemerin18@gmail.com

Nantida Thongmanee

Position: Finance and Accounting Academic Officer
Tel: 6307
Email: nantida.th@kmitl.ac.th

Worawit Teeta

Position: Administrative Officer
Tel: 6378
Email: worawit9135@gmail.com

Tanyaporn Meetaem

Position: Inventory Administration Officer
Tel: 6307
Email: tanya.meetaem@gmail.com

Chutima Chaichana

Position: Administrative Officer
Tel: 6002
Email: chaichutima11@gmail.com

Arunya Wangwiwattana

Position: เลขาภาควิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
Tel: 6334
Email: arunya.wa@kmitl.ac.th

นายเจตริน ทิพธนาโชติ

Position: นักวิชาการประชาสัมพันธ์
Tel: 6283
Email: chetarin.th@kmitl.ac.th

Karansuda Wararodphaksakul

Position: Foreign Relations Officer
Tel: 6002
Email: karansudaljx@gmail.com

Nattapat Methadamkoenghiransuk

Position: เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ
Tel: 6379
Email: methadamkoenghiransuk@gmail.com

Kannika Rassamee

Position: เลขาภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
Tel: 6378
Email: kannika.ra@kmitl.ac.th

Pinnalin Wuttiprasert

Position: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
Tel: 6334
Email: pinnalin39@gmail.com

Contact Us

Faculty of Administration and Management
King Mongkut's Institude of Technology Ladkrabang
1 Soi Chalongkrung 1, Ladkrabang, Ladkrabang, Bangkok 10520

Tel : 02-329-8459-60, 02-3298000
Fax : 02-329-8461
E-mail: amc.kmitl@hotmail.com