ข่าวสารและกิจกรรม

นางสาวพัชรมัย บุญเลิศกุล (แพรว) นักศึกษาจาก คณะการบริหารและการจัดการ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "นางงามภาคเหนือ" และ"นางงามบุคลิกภาพดี"

เพจสำหรับติดตามข่าวสารเกี่ยวกับทุนของคณะฯ

บทความวารสาร ปี 2561

ประกาศต่างๆ ของคณะฯ

คณะการบริหารและจัดการ เข้าร่วมรับฟังผลสรุปการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โครงการอบรม FAM START UP 2019

University of the East, Manila, Philippines เดินทางมาเยี่ยมชมคณะการบริหารและจัดการ

โครงการ CHALLENGES TO CHANGE

สโมสรนักศึกษาคณะการบริหารและจัดการ จัดงาน MEETING SEEFAH

งาน BBA Night Party 2019

อบรมเพื่อใช้ฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจและการจัดการ Business Source Utimate

กิจกรรม KMITL Open House 2019

พิธีอันเชิญพระมหามงกุฎ มอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ ให้กับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

Visiting IIT Mumbai & IIT Newdelhi India July 2019

Ceremony Award 1/251 Fabulous World Educator Leader 2019 at Mumbai India

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการ CHALLENGES TO CHANGE คนเปลี่ยน ของเปลี่ยน คิดเปลี่ยน

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA เดินทางมาเยี่ยมชมคณะการการบริหารและจัดการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบรืหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธูรกิจ

โครงการฝึกอบรม ระบบการจัดการวิทยานิพนธ์ (iTHESIS) ระบบการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Turnitin) และ โปรแกรมจัดการข้อมูลบรรณานุกรม (Endnote)

คณะการบริหารและจัดการพานักศึกษา ศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)

งานประชุมวิชาการ ICBIM&NCBIM 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการกิจกรรมใหว้ครู หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562

โครงการอบรม FAM START UP 2019

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และการระดมสมอง ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการ "สี่สลึงเป็นหนึ่งบาท" ปีการศึกษา 2562