ข่าวกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี กุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) นำทีมผู้บริหารและบุคลากร เดินทางเข้ามาเยี่ยมชม ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะการบริหารและจัดการ (CBA&MAS)

การจัดประกวดโครงการ "กรุงไทย ตันกล้าสีขาว"

คณะการบริหารและจัดการ ได้รับการคัดเลือก Selected ให้ได้รับมาตรฐาน "Eduniversal Selected Distinction" เป็นหนึ่งใน Busiess School ท

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

งาน RIS Thai College Fair 2019

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสพบปะหารือการพัฒนาหลักสูตร EEM และ หลักสูตร 4+1

คณะการบริหารและจัดการ เข้าร่วมรับฟังผลสรุปการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

นางสาวพัชรมัย บุญเลิศกุล (แพรว) นักศึกษาจาก คณะการบริหารและการจัดการ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "นางงามภาคเหนือ" และ"นางงามบุคลิกภาพดี"

โครงการอบรม FAM START UP 2019

University of the East, Manila, Philippines เดินทางมาเยี่ยมชมคณะการบริหารและจัดการ

โครงการ CHALLENGES TO CHANGE

สโมสรนักศึกษาคณะการบริหารและจัดการ จัดงาน MEETING SEEFAH

งาน BBA Night Party 2019

กิจกรรม KMITL Open House 2019

พิธีอันเชิญพระมหามงกุฎ มอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ ให้กับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

Visiting IIT Mumbai & IIT Newdelhi India July 2019

Ceremony Award 1/251 Fabulous World Educator Leader 2019 at Mumbai India

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA เดินทางมาเยี่ยมชมคณะการการบริหารและจัดการ

คณะการบริหารและจัดการพานักศึกษา ศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)

งานประชุมวิชาการ ICBIM&NCBIM 2019

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการกิจกรรมใหว้ครู หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562

โครงการอบรม FAM START UP 2019

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และการระดมสมอง ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการ "สี่สลึงเป็นหนึ่งบาท" ปีการศึกษา 2562

โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาชีพแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 “Mobile application”